שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

תשלומין לאשה
23/05/2022

שאלה:

אשה שרגילה להתפלל תפילה אחת ביום, ושכחה ולא התפללה כלל, ונזכרה בלילה, האם כשעושה תשלומין מספיק לה בתפילה אחת ערבית רק לתשלומין [ומחר תתפלל שחרית או מנחה חובה], או שכיון שצריך שיהיה תשלומין על מנחה חייבת להתפלל פעמיים ערבית כדי שיהא היכר לתשלומין ולא יחשב שמתפללת ערבית.

ומה הדין כשרגילה או תכננה להתפלל ג' תפילות בלנ"ד האם יכולה להחליט שאינה חפצה להתפלל ערבית ומה שכן תתפלל יהיה רק לתשלומין.

וכן יש לשאול במי ששכחה הזכרה המעכבת במנחה שצריכה להשלים בערבית, האם חייבת להתפלל ב' פעמים וכנ"ל.

תודה רבה

תשובה:

מאת הרב יעקב פנירי שליט"א

לכבוד הרב השואל שיחיה שלום וברכה.

שאלה נכונה ויסודית שאלת, ומקורה בעיקר יסוד מצות וחיוב התפילה, ודבר זה נחלקו בו הראשונים שלדעת הרמב"ם עיקר מצות תפילה חיובה מן התורה פעם אחת ביום שנאמר ולעבדו בכל לבבכם איזוהי עבודה שבלב זו תפילה ומן התורה אין לה נוסח קבוע ובכל נוסח שיתפלל האדם או יבקש איזו בקשה מהבורא יתברך יוצא ידי חובת מצוה זו [כגון יה"ר כו' שתרגילני בתורתך כו' וכל כיוצ"ב], וחכמים תיקנו חובת ג' תפילות ביום ובנוסח תפילת שמ"ע כו'. ודעת הרמב"ן ורוב הפוסקים שעיקר מצות תפילה היא מדרבנן ואנשי כנסת הגדולה תיקנוה להתפלל שחרית ומנחה חובה וערבית רשות ועכשיו קיבלוהו לחובה כו'.

ועתה לענין חובת נשים בתפילה פסק השו"ע [אור"ח סי' קו ס"א] שנשים חייבות בתפילה כיון שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא, והיינו כשיטת הרמב"ם שעיקר המצוה מה"ת ואין לה שעה מסויימת ביום ולכן נשים חייבות בה, וממילא כתב המשנה ברורה שכל שהתפללה תפילה אחת ביום ואפילו רק ביקשה איזה בקשה מהשי"ת יצאה יד"ח מצות תפילה לדעה זו.

אכן המשנ"ב פסק כדעת הרמב"ן ושאר פוסקים שעיקר חובת תפילה מדרבנן ויש לה זמן קבוע שחרית מנחה וערבית ואע"פ שהיא מצוה שהזמן גרמא הנשים חייבות בה כאנשים הואיל והיא צורך בקשת רחמים מהשי"ת ולכן חייבות בתפילות שחרית ומנחה כמו אנשים אבל תפילת ערבית אף שהאנשים קיבלוה לחובה מ"מ הנשים לא קיבלוה עליהם ורובן אינן מתפללות ערבית. ולענין מוסף הוא מחלוקת הפוסקים אם חייבות או פטורות. ע"כ דברי המשנ"ב.

ולענין הלכה לבני ספרד ישנם דעות חלוקות בזה, דעת האור לציון זצ"ל [אורל"צ ח"ב] שנשים חייבות בתפילות שחרית ומנחה ופטורות מערבית כפסק המשנ"ב הנ"ל וממילא אשה ששכחה להתפלל שחרית חייבת להתפלל מנחה פעמיים הראשונה למנחה והשניה לתשלומין וכן אם שכחה מנחה תתפלל ערבית ב' פעמים אחת לערבית והשניה לתשלומי מנחה. אכן מנגד פסק עוד שם שאשה המטופלת בילדים פטורה לגמרי מן התפילה כדין עוסק במצוה שפטור מן המצוה, וה"ה לאיש שהוצרך כעת לטפל בילדיו כשאשתו לא בבית וכדומה ואינו מוצא זמן להתפלל שפטור מן התפילה באותה שעה לגמרי.

ולדעתו זו יכולה האשה להתפלל שחרית ומנחה כתיקנם לגמרי ולברך בשם ומלכות ברוך שאמר וישתבח וברכות יוצר שאף שלשו"ע אינה מחוייבת בהם ואין לנשים לברך על מצוות שהם פטורות מהם [כסוכה וד' מינים וכיוצ"ב] מכל מקום ברכות אלו שהם ברכות השבח רשאות לברך אם ירצו.

ודעת מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בזה [שו"ת יביע אומר ח"ו יז-יח] שמעיקר הדין אשה חייבת בתפילה אחת כשו"ע וכתב שנכון שתקבענה לעצמן את תפילת שחרית לזה, ומברכות ברכות השחר כדינן אך ברכות ברוך שאמר וישתבח וברכות יוצר יאמרו בלא שם ומלכות שאף שהם ברכות השבח אומרים בהם ספק ברכות להקל, ואם רוצה אשה להתפלל כל הג' תפילות הרשות בידה ותבוא עליה ברכה.

ולדעתו אשה שרגילה להתפלל גם מנחה וערבית אם טעתה בהם כגון שלא שאלה מטר בימות הגשמים או יעלה ויבוא וכיוצ"ב במנחה חייבת לחזור ולהתפלל ורק נכון שתתנה קודם שיהיה לנדבה אם אינה מחוייבת.

ומעתה לנידון שאלתך בדבר אשה שרגילה להתפלל תפילה אחת ביום הרי מנהגה כשיטת הרמב"ם ושו"ע וכפסק הגר"ע יוסף זצ"ל וזהו תורף שאלתך אחר שאשה זו נוהגת להתפלל תפילה אחת ביום איך יהיה דין תשלומין שלה, והנה זה ברור שאם רגילה להתפלל כל יום שחרית ויום אחד לא התפללה שחרית ובאה להתפלל בשעת מנחה שתתפלל מנחה פעם אחת בלבד שהרי היא מחוייבת בתפילה אחת ביום וכל שהתפללה ערבית או שחרית או מנחה באותו יום יצאה ידי חובתה,

אכן עיקר שאלתך אם לא התפללה כלל באותו יום [ערבית שחרית ומנחה] וכעת אחר צאת הכוכבים של היום שאחריו באה להתפלל האם מחוייבת בתשלומין, והפוסקים הנ"ל לא דיברו מזה, אכן בדברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מצאתי תשובה לזה [הליכות שלמה פי"ג] שכתב שאשה שרגילה להתפלל מנחה וערבית ויום אחד לא התפללה מנחה מחוייבת בתשלומיה באופן שבאותו יום תתפלל ערבית פעמיים האחת לשם ערבית והשניה לתשלומי מנחה, כי אי אפשר לומר שתתפלל ערבית רק פעם אחת ויעלה לה לתשלומי מנחה כי דין תשלומין הוא רק באופן שאחר התפילה של אותה העת מתפללים שוב לתשלומי הקודמת, וגם אי אפשר לומר שתתפלל מחר שחרית ב' פעמים ויעלה לה השני לתשלומי מנחה של אתמול אף שכלפיה שאינה מתפללת ערבית נמצאת תפילת שחרית של מחר סמוכה למנחה של אתמול כי כל דין תשלומין הוא דוקא בתפילה שלאחריה ולא אחר ב' תפילות וכיון שתיקנו חז"ל ג' תפילות ביום הרי שהגדרת דין תשלומין נמשך באופן זה בלבד שתשלומי ערבית בשחרית בלבד ותשלומי שחרית במנחה בלבד ותשלומי מנחה בערבית בלבד, ולכן אף שאשה זו אינה מחוייבת בערבית כלל מ"מ ביום זה ששכחה בו להתפלל מנחה תחרוג ממנהגה ותתפלל ערבית ואח"כ תתפלל שוב לתשלומי מנחה, עד כאן תורף דברי הגרשז"א זצ"ל.

וממילא התשובה לשאלתך היא שאשה זו הרגילה בתפילת שחרית בלבד ולא התפללה יום אחד אם נזכרה בשעת מנחה תתפלל מנחה פעם אחת בלבד שהרי היא נוהגת כסוברים שאשה חייבת בתפילה אחת ביום ולא איכפת לן אם תתפלל שחרית או מנחה העיקר שהתפללה תפילה אחת ביום, ואם נזכרה להשלים רק בערב הנה כיון שהגדרת החיוב שהיא נוהגת בו הוא תפילה אחת ביום ממילא כשנסתיים היום הקודם בצאת הכוכבים ועדיין לא התפללה נוצר לה חיוב תשלומין על היום הקודם וממילא לדברי הגרש"ז הנ"ל זמן חיוב התשלומין שלה הוא בסמוך לזמן שנתחייבה בו ולכן מיד בערבית של הלילה שאחריו היא צריכה להתפלל ב' פעמים הראשונה לשם ערבית והשניה לתשלומי היום הקודם. ואם לא השלימה בערבית לא תוכל לעשות תשלומין בשחרית שאחריו שכבר אינה התפילה הסמוכה לעת חיוב התשלומין.

אכן יש לדעת שכל זה מדבר כשלא הייתה עסוקה באותם שעות בטיפול בילדים וכדומה שאם כן הרי הייתה פטורה לגמרי מתפילה ביום זה ואינה מחוייבת בתשלומין כלל ורק אם היה לה זמן פנוי להתפלל בו ולא התפללה דינה כנ"ל.

והשאלות השניה והשלישית ששאלת הנה כל שאשה זו רגילה או שקיבלה על עצמה בתורת חיוב להתפלל ג' תפילות הרי היא מחוייבת בתשלומין כאיש וכשם שלא יוכל האיש להחליט שאינו רוצה להתפלל ערבית ורק מתפלל כעת לתשלומי מנחה כך ממש דין האשה וצריכה להתפלל קודם תפילה לשם ערבית ואח"כ לתשלומי מנחה, וכן אם שכחה הזכרה המחוייבת בימים אלו דינה שמחוייבת בתשלומין כאיש ומתפללת ב' תפילות כנ"ל, אכן לדעת הגר"ע הנ"ל תתנה קודם תפילת התשלומין שאם אינה מחוייבת בה תהא תפילת נדבה.

בכבוד רב.

[שאלה זו ממתינה לתשובת המשך]

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי