...

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

מלאכה לפני תפילת מוסף
תפילה
23/02/2023

שאלה:

מי שיש לו סידורים חשובים בבוקר יום ראש חודש, האם מותר לו להתפלל בבוקר בנץ רק שחרית, ואח"כ בשעה 9,10 להתפלל הלל ומוסף. או שכל הדינים המבוארים בסי' פט' לעשות קודם התפילה נאמרו גם לגבי מוסף. תודה רבה

תשובה:

מאת הרב יעקב פנירי שליט"א

לכבוד הרב השואל שליט"א

קריאת ההלל והקדיש תתקבל שאחריו שייכות עם תפילת שחרית וכך סידרן והוא חלק מתפילת השחר, אכן לגבי קריאת התורה ומוסף יש לדונם בנפרד וכיון שאיסור עשיית מלאכה קודם שחרית הוא דין פרטי בשחרית שאסור לעדם לעשות חפציו לפני שיתפלל כנזכר בשו"ע משא"כ במנחה וערבית מותר לפי גדרי המלאכות שלא חששו חז"ל מצד אחר שמא ימשך אחריהם כתספורת וכדומה [בתספורת ומרחץ כיום הדין שונה לגמרי כי אין בהם עיכוב כלל משאר מלאכות ופעולות המזדמנות לאדם במשך היום], וממילא כיוון שזמן המוסף מדינא עד סוף שבע שעות זמניות לכתחילה [ולאחמ"כ נקרא פושע ומתפלל עד סוף היום] ומתקנת הפוסקים יתפללנה עד זמן המנחה [שש וחצי שעות] שלא לכנוס בשאלת קדימת מנחה למוסף ממילא נראה בהחלט שמלאכות רגילות שאין בהם חשש שמא ימשך כנ"ל במנחה וערבית יהיה מותר לעשותם קודם מוסף, כן נראה לי כעת מסברא ואכמ"ל, ועיקר סוגיא זו מקומה בשו"ע סימן פט ס"ג ועי"ש בפסק"ת שכ"כ לענין מנחה וערבית ודו"ק.

בכבוד רב

יעקב פנירי.

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ