שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

השלמת שמו"ת לנער בר מצוה
שונות
23/02/2023

שאלה:

נער העושה בר מצוה בימי ראשון או שני האם חייב לקרא שמו"ת של הפרשה הקודמת דהא ניתן להשלימן עד יום שלישי. או שבכלל לא נתחייב בפרשה זו. ומה הדין כשקרא בקטנות בשבת האם יצא יד"ח או שעכשיו רובץ עליו החיוב שלא קיימו בחד דרבנן. ובכלל יל"ד להפוסקים שצריכין לקרא כל הפרשות כסדרן (שאם לא קרא שבוע אחד ישלים בשבוע לאחמ"כ קודם הפרשה הקודמת) האם צריך להשלים כל הפרשות של לפני כדי לקיים המצוה של מכאן ולהבא בשלימות. וגם כאן יל"ד אם כן קרא בקטנותו, אי מהני לשיטה הנ"ל לקיים חציו (של הפרשות) בקטנות וחציו בחיוב. תודה רבה

תשובה:

מאת הרב יעקב פנירי שליט"א

לכבוד הרב היקר השואל שליט"א,

מאחר ואינו נוגע למעשה אענה מה שפשוט לי כעת מסברא העולה מלימוד סוגיא זו ובלא דרישה וחקירה כעת בספרי האחרונים.

דבר פשוט שאי"צ לקרוא כעת מה שהיה צריך להתחייב בו קודם שנעשה בן י"ג שנה וכל דין שלאחר מנחה דשבתא הוא בגדר השלמה למצוה שלא קיימה כתיקנה בזמנה וזה אינו שייך כאן, וק"ו אם קרא בקטנותו בשבת שאי"צ לשוב ולקרוא שוב אחר העשותו בר מצוה, וכן שאי"צ להשלים הפרשיות שקודם היותו בן י"ג.

אכן בעיקר הדבר אין שום נפק"מ מאחר ומחוייב מדין חינוך אף במצוה זו כבר קודם היותו בן י"ג ושיעורה כשאר מצוות משידע צורת הקריאה והיא יכולת בשכלו וכוחו להבין ולקרות הפרשה.

בכבוד רב

יעקב פנירי

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ