שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

אמור לפלוני שיתן לך ואלווך
23/05/2022

שאלה:

שלום רב.

הורים שאמרו לבנם שהם מוכנים לתת לו הלוואה בסכום גבוה בתנאי שגם הורי אשתו יתנו הלוואה בסכום דומה, או כגון שאמרו שאם הורי האשה יתנו להם מתנה בסכום נמוך הם יתנו הלוואה בסכום גבוה.

על פניו זהו דבר מקובל בין הורים, אלא שנתעוררתי לזה מדברי הש"ך (סי' קס סוף ס"ק כ) שמשמע שההנאה שיש למלווה (ההורים) במה שהלווה (בנם) מקבל הנאה ממישהו אחר אסורה מדין ריבית (ובספר מלוה ה' ח"א עמ' קסא כתב שאינה ריבית קצוצה אלא ריבית דרבנן).

[ויעויין בשיו"ב שם שהעמיד הדין בקרוב שע"י שנתן האחר צריך הוא לתת פחות, ואפשר להביא מדבריו קולא וחומרא לנ"ד (ותלוי בביאור לשון "בקרוב שמחוייב לסייעו" האם הוא חוב ממש  או מצד מצוות מבשרך אל תתעלם, וצ"ע)].

אשמח לחוו"ד מורנו הרב שליט"א.

תשובה:

מאת הרב איתי יחזקאל עג'מי שליט"א

לכבוד השואל הנכבד שליט"א.

דין זה המבואר בסימן קס סעיף טו יש בו ג' ביאורים, עיין בב"י שם ובגר"א שם סקל"א שביארו דהכא אסור מדין שניהם דהיינו ערב ועבד כנעני כמבואר בקידושין ז ע"א. אולם הש"ך שהבאתם ביאר דאיירי בדין הנאה שנעשית ע"פ דבורו של המלוה (ולא מדין ערב, אף שגם ערב יסודו הנאה כמבואר בתוס' בב"מ עא ע"ב, מ"מ הכא איירי שעושה ע"פ צוויו ואין קשר בין שני המלוים, משא"כ בסוגיא בקידושין שם ודו"ק, והוא ברור למתבונן). ועוד ביאור של הב"ח עיי"ש ואינו שייך כ"כ לנידון דידן.

ולגופם של דברים נראה שהן לביאור הב"י והגר"א והן לביאור הש"ך יש להתיר.

להב"י והגר"א ברור מדוע מותר, שלא שייך לומר כאן דין ע"כ וערב, כיון שאין נתינת המחותן משום צווי האבא אלא שכך עשה ע"פ רצונו ושיקול דעתו, ולא דמי לדין שניהם ששם מחוייבים לומר שהמלוה אומר ללוה לומר לפלוני שיתן לו מתנה כי הוא אמר ואז יש קשר בין השלשה ע"י הלואה וכמו בקידושין. ועיין בדברים ותמצאם נכונים.

ועוד אולי י"ל דהכא הצד השני נותן הלואה ולא מתנה וא"א לומר כאן דין שניהם שאין דמיון כ"כ, דגבי אשה שהוא מקור הדין מיירי במתנה ולא בהלואה, דאם היה בהלואה לא היתה מקודשת שאין האשה מתקדשת במלוה כמבואר בקידושין ו ע"ב (אולם סגי בסברא ראשונה להתיר בזה).

ואף לש"ך נראה ברור שמותר משום שלא ציווה את בנו לעשות כן, דאע"פ שזה התנאי שלו להלואה מ"מ כיון שלא ציווה את הבן לא שייך לומר "שנהנה שנעשה ע"פ דיבורו", שלא מחייב כלל שיעשה זאת הבן.

ושווים הדברים שידברו המחותנים בניהם שהאבא אומר למחותן שיתן מתנה לזוג ואני אלווה להם שמותר הדבר אע"פ שנעשה רצון המלוה. כן הוא ברור. ולפי"ז אם האבא אומר תאמר למחותן שאני אמרתי כו"כ אסור מדין הש"ך.

כן נראה לענ"ד בזה. איתי יחזקאל עגמי.

מו"צ בבית ההוראה אפיקי מים ומחה"ס נועם שבת

[שאלה זו ממתינה לתשובת המשך]

תשובות נוספות מאתהרב איתי יחזקאל עג'מי שליט"א:
לא נמצא מידע!

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי